Banner top
Kết quả xổ số Bình Dương được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 92.5 MHz. Thông tin kết quả 0274-3833050 hoặc 0274-3824151.
BCTC 6 Tháng Đầu Năm 2020

BCTC 6 Tháng Đầu Năm 2020

Monday , 17 Aug 2020

Đọc tiếp

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2019

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2019

Wednesday , 24 Jun 2020

Đọc tiếp

Báo Cáo Tài Chính Năm 2019

Báo Cáo Tài Chính Năm 2019

Wednesday , 24 Jun 2020

Đọc tiếp

BCTC 6 Tháng Đầu Năm 2019

BCTC 6 Tháng Đầu Năm 2019

Wednesday , 14 Aug 2019

Đọc tiếp

Quyết định số 1725/QĐ-UBND, ngày 18/6/2019 cùa Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Dương về việc cử nhân sự phụ trách Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương

Quyết định số 1725/QĐ-UBND, ngày 18/6/2019 cùa Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Dương về việc cử nhân sự phụ trách Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương

Monday , 05 Aug 2019

Đọc tiếp

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Bình Dương

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Bình Dương

Monday , 05 Aug 2019

Đọc tiếp

Báo Cáo Tài Chính Năm 2018

Báo Cáo Tài Chính Năm 2018

Monday , 05 Aug 2019

Đọc tiếp

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2018

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2018

Monday , 05 Aug 2019

Đọc tiếp

Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1

Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1

Wednesday , 21 Nov 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ I CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

Đọc tiếp

Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2014/nđ-cp ngày 20 tháng 11 năm 2014 của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2014/nđ-cp ngày 20 tháng 11 năm 2014 của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Tuesday , 25 Sep 2018

Đọc tiếp

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Thursday , 20 Sep 2018

Đọc tiếp

Công Bố Thông Tin Cổ Phần Hóa

Công Bố Thông Tin Cổ Phần Hóa

Friday , 31 Aug 2018

Đọc tiếp

BCTC 6 Tháng Đầu Năm 2018

BCTC 6 Tháng Đầu Năm 2018

Friday , 24 Aug 2018

Đọc tiếp

Thông tư 138/2017/TT-BTC

Thông tư 138/2017/TT-BTC

Monday , 23 Jul 2018

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ KHOẢN CHI PHÍ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH XỔ SỐ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2017/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG ĐẶC THÙ VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH XỔ SỐ; SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

Đọc tiếp

Báo Cáo Tài Chính Năm 2017

Báo Cáo Tài Chính Năm 2017

Tuesday , 19 Jun 2018

Đọc tiếp

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2017

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2017

Tuesday , 19 Jun 2018

Đọc tiếp

Nghị định 122/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Nghị định 122/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Friday , 17 Nov 2017

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vn nhà nước đu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Đọc tiếp

94/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, ĐỊA BÀN THỰC HIỆN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

94/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, ĐỊA BÀN THỰC HIỆN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Monday , 02 Oct 2017

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại,

Đọc tiếp

76/2013/TT-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động  của Hội đồng giám sát xổ số

76/2013/TT-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

Thursday , 28 Sep 2017
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 về kinh doanh xổ số;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số:

Đọc tiếp

112/2014/TT-BTC THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 75/2013/TT-BTC NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ

112/2014/TT-BTC THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 75/2013/TT-BTC NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ

Thursday , 28 Sep 2017

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

Đọc tiếp

Dò kết quả xổ số
Video giới thiệu
Hình ảnh hoạt động
Hoạt động đoàn thanh niên
Hoạt động đảng bộ
Hoạt động công đoàn
Phúc lợi xã hội
Thống kê truy cập
11675521
Hôm nay 017606
Tuần này 043300
Tháng này 043300
Tổng truy cập 11675521
Trực tuyến
Gửi câu hỏi